???òà? ìà?è?ò??? ??í??ê??? íà?è?íà?üí??? ò??íè÷??ê??? óíè????èò?òà Masters Portal of Donetsk National Technical University

?ó??êèé| English


?á????÷?íè? ?è??è??èí? ?èò??àòó??é??ò??à????è ìà?è?ò?????ì? ???ó?êí?? ?àá?ò


??í???

??ì?ü?ò??í?? ?á?à???àíè? ? ??í???

 

?í??í??í?é êà?üêó??ò??


???òà? ìà?è?ò??? ??í??? èíè?èè???àí ? 2000 ???ó ? ?àìêà? ????êòà íàó÷í?-?á?à???àò??üí?é ??òè URAN


?í???ìà?è?íí?é ?àéò
???à??íí?? ??ê???íè??


??ò??è? ??í??? ? ??í?é êà?òèí?


????????? ê ìà?è?ò?àíòàì è ????òèò???ì ???òà?à:

?í???è?íê? ?.?., ??í??àò??ü êó??à ??íò??í?ò-ò??í????èè? è ???òà?à ìà?è?ò???, ?à???ó?ùèé êà?????é ê?ì?ü?ò??í?é èí??í??èè ??í???


??ê?ì?í?ó?ì?? ó÷?áí?? ????áè? ?? êó??ó:


 

 

 

  ? ??í???, 2000-2017
   E-mail:
   anoprien@ya.ru
 

超凡神眼

???????????? ??????????????

?à?è?ò?àòó?à ??í??ê??? íà?è?íà?üí??? ò??íè÷??ê??? óíè????èò?òà

(??? íà?è?à?èè è????ü?óéò? ÷è???íí?? ?íà÷?íè? ? òàá?è?à?)

 

?àêó?üò?ò? è èí?òèòóò?

(? 2010 ?.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
?àêó?üò?ò ê?ì?ü?ò??í??íàóê è ò??í????èé (???)  106 103 105 115 108 24 25 48 80
?àêó?üò?òê?ì?ü?ò??í?? èí???ìà?è?íí?? ò??í????èé è à?ò?ìàòèêè (????) 40 39 48 49 43 7 7 52 56
?àêó?üò?ò ?à?è?ò??íèêè è ????èà?üí?é?????ò??êè 8 8 9 6 9 2
???êò??ò??íè÷??êèé ?àêó?üò?ò(???) 55 60 38 33 33 16 16 64 64
?è?èê?-ì?òà??ó??è÷??êèé ?àêó?üò?ò (???) 50 47 47 48 35 20 29 29 29
?í?òèòóò ???í??? ???à è ??????èè (???) 63 63 62 44 48 37 17 17 17
?àêó?üò?ò èí??í??í?é ì??àíèêè è ìà?èí??ò???íè?(???) 45 37 29 28 41 21 21 48 48
?àêó?üò?ò ?ê????èè è ?èìè÷??ê?é ò??í????èè(???)  33 57 44 25 29 12 12 38 38
?í??í??í?-?ê?í?ìè÷??êèé ?àêó?üò?ò (???) 45 75 59 62 64 13 45 45 45
?í?òèòóòèí???ìàòèêè è è?êó??ò??íí??? èíò????êòà  42   
?ò??? 445 489 483 410 410 152 172 341 377

 

 ?àêó?üò?ò??÷è??èò??üí?é ò??íèêè è èí???ìàòèêè (????)20203234306773 89 77 83
 ?àêó?üò?òê?ì?ü?ò??í?? èí???ìà?è?íí?? ò??í????èé è à?ò?ìàòèêè  (?????)8242036466973 62 65  48
 ?àêó?üò?ò??ê?í?ìèêè è ì?í???ì?íòà (???)-23605062--127 76
 ???àíè÷??êèé?àêó?üò?ò (??)1612151713283322 23  25
 ???êò??ò??íè÷??êèé?àêó?üò?ò (????)617151919253626 48   45
 ?àêó?üò?ò?ê????èè è ?èìè÷??êè? ò??í????èé(????)71213171023212724 28
 ?àêó?üò?ò?í????ì??àíèêè è à?ò?ìàòè?à?èè (????)8791112162938 38   24
 ?àêó?üò?ò???ò??í????èé è ó??à???íè? ???è?????ò??ì (????)231410718152023 26
 ?è?èê?-ì?òà??ó??è÷??êèé?àêó?üò?ò (???)--181329302841 42   58
 ???í?-??????è÷??êèé?àêó?üò?ò (???)813131712253827 34  44
 ?ò???:75130232222240301346353401 437

?????:á???? 5 ò???÷ ?àéò?? ìà?è?ò??? ??í??? (? ò?ì ÷è??? 2737 ? 2000-2009 ??.)

?????êòè?í????ò? ìà?è?ò??? ??í??? ? ??íü ??ó÷?íè? ?è???ì?? (? 2007 ???à)

(??????í?? ?áí????íè? 23.03.2013)

??ò??à????èìà?è?ò????÷?áí?-ì?ò??è÷??êè? ìàò??èà???? êó??ó??íò??í?ò-ò??í????èè?:

?àá??í?àéòà ìà?è?ò?à (!!!)

?óê?????ò???? ?à??àá?òê? ?àéòà: htm,pdf (!!)

??ò??è÷??êè? óêà?àíè? ê?àá??àò??í?ì ?àá?òàì: htm,pdf 

???í?÷í?é?è?ò è??????ê ??à÷è ?àéòà (!)

 

??ê?ì?í?ó?ì?? ?????àììí???á????÷?íè?

?ê?àì?íà?è?íí?? ???????: htm,pdf (!)

??á?àíí?? ??ê?èè?????íèò??üí?? èí???ìà?è?íí??è ì?ò??è÷??êè? ìàò??èà??. ??á?àíí?? ???ó?üòàò? ?àá?ò? ìà?è?ò???


?ê?àì?íà?è?íí?? ??????? è ?à?à÷è ?? êó??ó "?????ì?íí?? ???á??ì? ???"

??èì??? ????íè? ?à?à÷ ?? êó??ó "?????ì?íí?? ???á??ì? ???"


?àá??íèí?è?è?óà?üí??? ??àíà(???ìà?è?ò?àíò?? ?àêó?üò?òà ??? ?????????ì??ò?à ?áó÷?íè?)

??èì??????ì??íè? ???ò??à è ?à??àò?÷í??? ìàò??èà?à ? ?è??à?ò??????àòà (???è????ü???àíè? ? ???????? ?àùèò? ?àá?ò ìà?è?ò?àíò?? ?àêó?üò?òà ??? ò??òü??? ??ì??ò?à, à?ò??????àò ? ???ìàò? ?5 í??á???èì ? 6-òè ?ê?.)?????íà?üí?? ?àéò? ??êò???? êó??à ??íò??í?ò-ò??í????èè?:

?í???è?íê? ???ê?àí?? ?ê?????è÷

??àíè?à ?????é ?à?è?ü??è÷

 

??÷?ìó ? ???òó?à? ? ??í???

???òà? ìà?è?ò??? ??í??ê??? íà?è?íà?üí??? ò??íè÷??ê??? óíè????èò?òà Masters Portal of Donetsk National Technical University

 

超凡神眼,神眼人生,都市神眼医圣
homeaboutnewsPartnerscontact
好看的古言重生嫡女甜宠完结嫡女林琳琅她是侯府嫡女叫云嫡女世家受宠文《重生侯府嫡女沈清辞》微盘下载
倾城嫡女逆天五小姐全文重生之嫡女宁花重重生之嫡女煞妃沈姝肖明远有孕狂妃逆天绝品废柴嫡女txt免费下载嫡女重生顾婉音肉好少